Ngựa Chứng Trong Sân Trường

OLYMPUS DIGITAL CAMERAA teacher affects eternity.
He can never tell where his influence stops
HENRY ADAMS

Công trạng của thầy giáo tồn tại muôn kiếp.
Và ảnh hưởng của thầy không đời nào ngưng.

Continue reading